Konzultace: + 420 234 280 612
Zpětná vazba

Portál podpory: zlepšení efektivity a kvality poskytování služeb

Jak zajistit efektivní technickou podporu klientům společnosti nebo finanční instituce v režimu 24/7? Jak snížit počet nevyřešených problémů a zabránit odlivu zákazníků? Odpovědi na tyto otázky dává Portál podpory — moderní řešení od společnosti soft Xpansion

How to ensure effective technical support of clients of company or financial institution 24/7? How to reduce the number of unresolved issues and prevent customer outflow? Support Portal is a modern solution developed by Soft Expansion, which gives answers for above-mentioned questions. The technical support system (Support Portal SX-HelpDesk) is designed to automate processing of customers and internal users’ applications, to ensure uninterrupted operation of the company's basic infrastructure. The Portal allows interaction with no threat to data safety and can be easily integrated with customer’s existing systems or company official web page. A single unified style designing is also provided. Support Portal has been developed based on free version of Alfresco Community Edition Platform. Alfresco Community Edition usage for solutions development gives opportunity to adjust an information system on completely free server products set (operating system, database, application server, development tools), which provides low cost of ownership and low overheads when connecting new users. The system can also be implemented based on Microsoft SharePoint platform. System advantages: • Qualified three-level support for work with queries, registration of incidents 24/7 • Ability to find any answers quickly using the portal knowledge library • Section for technical administrators: thematic collections, incident management manual, reporting, examples of integration • Information on issues solving provided via SMS or E-mail, news subscription, integration with social networks (Facebook, Twitter). Visit our website for more information:

Systém technické podpory (Portál podpory SX-HelpDesk) — to je systém pro automatizaci zpracování požadavků od zákazníků nebo interních uživatelů, který zajišťuje technicky nepřerušovaný provoz základní infrastruktury zákazníka. Portál umožňuje interakci bez porušení zabezpečení dat, má všechny možnosti bezproblémové integrace s existujícími systémy, oficiální webovou stránkou společnosti, včetně s vytvořením jednotného stylu.

Portál podpory je založen na základě bezplatné verze platformy Alfresco Community Edition. Použití platformy Alfresco Community Edition pro vytváření řešení umožňuje nasadit informační systém na úplně bezplatném zásobníku serverových produktů (operační systém, databáze, aplikační server, vývojové nástroje), což zaručuje nižší náklady na vlastnictví a nižší režijní náklady při připojování nových uživatelů.

Také existuje možnost řešení implementovat na platformě Microsoft SharePoint.

Výhody systému:

  • tříúrovňový systém kvalifikované podpory pro práci s požadavky, registrace incidentů 24/7;
  • možnost rychle najít odpovědi na otázky pomocí znalostní knihovny portálu;
  • sekce pro technické administrátory — tematické sbírky, řízení incidentů, reporting, příklady integrace;
  • informování o vyřešení problému prostřednictvím SMS, emailu, odběru zpráv, integrace se sociálními sítěmi (Facebook, Twitter).

Další informace o řešení naleznete na oficiálních webových stránkách:

Portál podpory (HelpDesk)